תנאים והסכמים

מסמך זה על כל סעיפיו מהווה הסכם ותנאי שימוש כלליים לכלל השירותים הניתנים בהווה ו/או יינתנו באתר בעתיד לגולשים במסגרת אתר זה. הסכם זה מהווה את ההסכמה הבלעדית והממצה, בין הגולש לבין “הנהלת האתר” ו/או “מפעילי האתר” בנושאים הקשורים לשירותים המסופקים על ידי האתר ומבטלים כל מצג או הבנה שהייתה (אם הייתה) בין הצדדים ותבוא במקום כל הסכם קודם שהיה בכתב ו/או בעל פה בין הצדדים.

מנהל האתר מקנה למשתמש את הזכות להשתמש באתר זה אך ורק בתנאי שהינו מסכים ומקבל את כל התנאים המפורטים במסמך זה באופן מלא ומוחלט.

השימוש באתר מותר רק במקום שיפוט אשר אינו אוסר ו/או מגביל תנאי או קבוצת תנאים המופיעים בהסכם זה האתר כפוף אך ורק לדיני תורת ישראל ולא לאף דין זר כלשהוא. מקום השיפוט הבלעדי לכל דבר ועניין יהיה בית הדין המוסמך באזור בני ברק בלבד ולא כל בית דין אחר.

כל הנכתב בהסכם זה בלשון זכר או נקבה מופנה לשני המינים כאחד.

כל הנכתב בלשון יחיד מופנה גם לרבים ולהיפך.

כותרות הסעיפים הינם לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להם כל משמעות נוספת.

יש  לציין כי “מעל הטבע” הנה המשווקת הבלעדית של תמציות צמחי המרפא של באינטרנט.

כמו כן, יצויין כי האחריות על שיווק התמציות וכל הקשור בכך מוטלת על “מעל הטבע” והיא האחראית הישירה על כך. מה שאין כן בנוגע לתמציות צמחי המרפא עצמן. אין מעל הטבע אחראית על הנושא הרפואי, הטיפולי ו\או כל נושא אחר הקשור להשפעתן של תמציות אלו ואחרות- אחריות זו הנה אחריות המוטלת על בית המייצרים תמציות אלו מאחר ואין ל”מעל הטבע” כל נגיעה בייצור התמציות וכן אין ל”מעל הטבע” כל ידיעה במרכיבי התמציות ודרכי הכנתן מעבר לאינפורמציה המסופקת להם על ידי יצרני התמציות קרי בית .


אין לכל משתמש זכות ו/או רשות לעשות שימוש במערכת זו אם לא הורשה לעשות כן על ידי הנהלת האתר והסכים לתנאי ההתקשרות.

הנהלת האתר אינה מתחייבת לספק דבר שלא צוין במפורש בהסכם זה.

עדכון המידע המפורסם באתר ביחס לשירותים ו/או המוצרים, לרבות נתונים ופרטים על המפרסמים מתבצע על ידי המפרסמים עצמם ללא כל התערבות מצד הנהלת האתר.

הסכם זה עשוי להתעדכן מפעם לפעם. יש לשים לב לתאריך העדכון של ההסכם טרם השימוש בשירותי האתר.

מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לבצע כל שינוי שימצאו לנכון בצורת ו/או פונקציונאליות האתר ואף להפסיק את פעילות האתר בהתאם לשיקול דעתם הבלעדית וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת ו/או מסירת הסברים.

אין לראות במנהל האתר או במי ממפעילי האתר כמי שמציע מטעמו את השירותים המפורסמים לגולשים ובשום מקרה אינו מהווה צד לעסקה ואו קשר בין המשתמש לבין המפורסמים באתר. כל קשר שייווצר אם בכלל בין גולשים לבין המפרסמים באתר יהיה על אחריותם בלבד ואין למפעיל האתר ו/או למנהל האתר כל קשר לכך.

תוכן האתר:

התכנים באתרנו ובפרט בבבלוג נכתבים ומועלים לאתר על ידי כותבים שונים בתחום ברפואה האלטרנטיבית ולמרות שאנו עושים כל מאמץ על מנת למנוע העלאת פוגעני או תוכן מוגן בזכויות יוצרים אין לנו אפשרות לשלוט בכל התרחישים האפשריים, אי לכך באם נראה לכם שכותב מסוים העלה לאתרנו תוכן המוגן בזכויות יוצרים או תוכן פוגעני בצורה זו או אחרת נשמח להורידו באופן מיידי.

הגבלת אחריות מנהלי האתר והמשווקים

האתר על כל מרכיביו עומד לשירות המשתמש (“AS IS” – “כמות שהוא”). המשתמש רשאי להשתמש בו על אחריותו בלבד. מנהל האתר אינו מתחייב כי האתר יפעל ללא תקלות ו/או שגיאות ו/או פגיעה בזמינות. מנהל האתר לא ישא בשום אחריות כלפי המשתמש או כל צד שלישי אחר לרבות תשלום בגין דמי נזקין, פיצויים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, משתמעים, הפסדים ואובדן רווחים אם ייגרמו לגולשים או לכל צד שלישי אחר כתוצאה מכל נזק שהוא בין אם נבעו מהסכם זה מדרך ביצוע ו/או כתוצאה מפעולה ו/או אי פעולה, משימוש או מאי שימוש בתוכנה ומרכיביה, הנתונים והפלט שהופק באמצעותה. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל תביעה כלפי בית התוכנה או מי מטעמו בעניינים אלו.

מנהל האתר לא יהיה אחראי לנכונות ומהימנות הפרטים באתר ולא ישפה ו/או יפצה את המשתמש, לרבות תשלום בגין דמי נזקין, פיצויים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, משתמעים, הפסדים ואובדן רווחים וכל נזק אחר אם ייגרם ללקוח או לכל צד שלישי אחר כתוצאה מכל נזק שהוא בין אם נבעו מהסכם זה מדרך ביצוע ו/או כתוצאה מפעולה ו/או אי פעולה, משימוש או מאי שימוש באתר ומרכיביו, מהסתמכות או אי הסתמכות על המידע המצוין בו. המשתמש מאשר ומצהיר כי לא תהיה לו כל תביעה כלפי מנהל האתר או מי מטעמם.

העברת מידע מהאתר, בכל דרך שהיא לכל צד שלישי ע”י המשתמש אסורה בהחלט.

בעלי האתר לא יהיו אחראיים לכל מידע שהביא עסקה כלשהיא בין הלקוח לנותן השירותים ליידי מימוש.

בעלי האתר רשאים לשנות את תנאי תקנון זה מפעם לפעם.

הבעלות על האתר וזכויות בקניין

האתר, התוכנות המרכיבות אותו, קוד המקור, העיצוב, התכנים זכויות היוצרים, כל זכויות הקניין הגלומות בכל אחד מהמרכיבים וכן במוצר המוגמר וכל שאר הזכויות הינם בבעלות הנהלת האתר בלבד או שזו קיבלה הרשאה לכך מבעלי הזכויות הרלוונטיים לרבות גרפיקאים, ספקי משנה וספקי תוכן.

רישיון השימוש המוענק לגולש על פי הסכם זה אינה מהווה ואין בה משום רמיזה או הצהרה על העברה ו/או המחאה ו/או הענקה ו/או מכירה של מרכיב ו/או זכות כלשהיא הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לאתר ממפעילי האתר לגולש. הזכות היחידה אותה מעניק הסכם זה הינה שימוש אישי, פרטי ולא בלעדי בשירותים אותם מספקים מפעילי האתר וזאת על פי תנאי הסכם זה.

שיפוי

הגולש מסכים ומתחייב באופן אישי ובשם התאגיד אותו הוא מנהל כאשר מדובר בתאגיד (ביחד ולחוד) לשפות מיד עם קבלת דרישה לעשות כן את מנהלי האתר, עובדיו ו/או כל גורם שלישי שיינזק כתוצאה מהפרה כלשהיא מצד הגולש של כל תנאי מתנאי ההסכם או מהפרת כל חוק ודין ו/או בכל נזק שייגרם למפעילי האתר כתוצאה ממחדל ישיר ו/או עקיף של המשתמש. שיפוי זה יכלול גם שכר עורכי דין באופן סביר.

הדין החל על ההסכם וסמכות השיפוט הסכם זה יפורש על פי דין התורה היהודי בלבד.

כל בעיה ו/או סוגיה שיפוטית תובא להכרעה בבית הדין הרבני בבני ברק בלבד.